Bioplant - postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda

Dana 28.05.2018. se započelo s radovima na projektu BIOPLANT kojega realizira Mesna industrija Rakitno d.o.o., a sufinancira Fond za zaštitu okoliša u iznosu 140.000,00 KM, odobren po Javnom konkursu Fonda za zaštitu okoliša FBiH za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. Godinu, http://www.fzofbih.org.ba/

Ukupna vrijednost projekta je 495.251,49 KM, a dinamika izvođenja projektnih aktivnosti je 6 mjeseci do 28.11.2018.

Izvođač radova je Kror d.o.o. Posušje, a nadzor provodi IPN d.o.o. Posušje.

Zbog proširenja kapaciteta Mesne industrije Rakitno d.o.o. poduzeće će problem tehnološko-otpadnih voda riješiti izgradnjom prirodnog Bioplant postrojenja za tretman otpadnih voda Bioplant uređaj za pročišćavanje otpadnih voda predstavlja prirodnu alternativu konvencionalnim tehnologijama za pročišćavanje voda tako da stimuliraju prirodne procese u kontroliranim uvjetima uključujući i vegetaciju močvarnih ekosustava, tlo (supstrat) i odgovarajuće mikrobiološke skupine koje potpomažu tretman otpadnih voda. Biljni uređaj se sastoji od jednog ili više bazena kroz koje prolazi otpadna voda i ona se na tom putu pomoću bioloških, fizikalnih i kemijskih procesa pročisti.

Cilj projekta je unaprijediti održivi razvitak, poboljšati kvalitetu života i zdravstvene uvjete lokalnog stanovništva pročišćavanjem tehnološko otpadnih voda koje nastaju radom poduzeća Mesne industrije Rakitno d.o.o. te istovremeno očuvati ekološki sustav i biološku raznolikost čitavog područja, zaštititi podzemne i površinske vode ugradnjom biljnih uređaja za pročišćavanje koji su ekološki prihvatljivi i ekonomski opravdani.

U dostizanju cilja projekta realizirat će se pripremni, zemljani, betonski, montažni, završni i elektroradovi. Radovi će rezultirati izradom polja za filtriranje, pročišćavanje i poliranje. Postrojenje će se sastojati od tri dijela: polja za filtraciju u kojem se događa vertikalna filtracija, polja za pročišćavanje s horizontalnom filtracijom i polja za poliranje koja također podrazumjevaju horizontalni potpovršinski tok. Nakon pročišćavanja ovih otpadnih voda planirano je vraćanje vode u prihvatno okno čiste vode, a po potrebi ispuštanje u prirodni recipijent, koji se nalazi sjeverno, neposredno nizvodno od lokacije za izgradnju ovog uređaja.

Nakon realizacije projekta očekuje se da će znatno biti smanjena ukupna emisija nepročišćenih tehnološko-otpadnih voda na području Rakitna; tehnološke otpadne vode klaonice će biti pročišćene na način da pročišćena voda prije ispuštanja u recipijent u pogledu ključnih parametara (pH, BPK5, KPK-Cr, TOC, ukupan dušik, ukupan fosfor, ukupna masti i ulja i dr.) je unutar maksimalno dozvoljenih granica sukladno Uredbi o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sistem javne kanalizacije, zaštita vodnih resursa (površinskih i podzemnih voda) i povezanih ekosustava (flore i faune) je podignuta na visoku razinu; te su umanjeni rizici koji znatno pridonose degradaciji zemljišta; te će se rojektom implementirati odredbe vodne/okolišne dozvole i ISO 14000 sustava upravljanja okolišem.